آخرین خبر/ خیلی چیز ها باید با خودت می آوردی که نیاوردی. حالا دیگر وقتش نیست که به چیزهایی که نداری فکر کنی پیرمرد. فکر کن با چیزهایی که داری چه می توانی بکنی.


پیر مرد و دریا
ارنست همینگویما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید