آخرین خبر/ پرهیز از نگاه کردن به کسی که شوق دیدنش کلافه‌ات کرده، تردید مبهم‌ات را به یقینی روشن تبدیل می‌کند :
عاشق شده‌ای ...


چند روایت معتبر
مصطفی مستورما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید