آخرین خبر/ برای ثروتمند شدن دو دوران وجود دارد، دوران سازندگی یک کشور و دوران تخریب آن.


بر باد رفته
مارگارت میچلما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید