آخرین خبر/ ما به شدت گرفتار منّیت، خودبینی و خودخواهی شده ایم، شغل، خانواده، پول کافی، وام، اتومبیل جدید، تعمیر شوفاژ خراب - ما درگیر تریلیون ها کار کوچک شده ایم، فقط برای ادامه دادن زندگی و رفتن به جلو. ما عادت نداریم لحظه ای بایستیم، پشت سرمان را نگاه کنیم، زندگی های مان را ببینیم و به خودمان بگوییم، همه چیز همین است؟ همه ی چیزی که من می خواهم همین است؟ آیا این وسط چیزی گم نشده؟"


سه شنبه ها با موری
میچ آلبومما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید