آخرین خبر/ به مردی که یک پایش را از دست داده است، گفتنِ اینکه کسانی هستند که هر دو پایشان را از دست داده اند، تسلی دادن نیست بلکه دست انداختنش است.
در درجه‌ی معینی از درماندگی و بیچارگی، دیگر هر مقایسه‌ی کمّیت معنایش را از دست می‌دهد!


گفتگو با مرگ
آرتور کوستلر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید