آخرین خبر/ برای قدرت روحی و باطنی خود ارزش قائل شوید و آن را دست کم نگیرید.
یقین داشته باشید که این عنصر درونی قادر است پاسخ همه‌ی مشکلات را بیابد. چون تصویر ذهنی شماست که در بیرون انعکاس می‌یابد.
پس تصویر وفور و غنا و شادى و تندرستی را به ذهن بسپارید و مطمئن باشد فرایند آن را به چشم خواهید دید.


قدرت فکر
ژوزف مورفیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید