خراسان/ آرزوهای بزرگ در فکر کوچک جا نمی شوند.

سیدمصطفی صابری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید