آخرین خبر/ ‌اگر روزی گذشت و فراموشم شد
که بگویم صبح بخیر
از بُهت و سکوتم دلگیر نشو
و فکر نکن چیزی میان ما عوض شده است؛
وقتی نمی‌گویم دوستت دارم
یعنی بیشتر دوستت دارم!!

نزار قبانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید