آخرین خبر/ قول می‌دهم در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند و این نشان می‌دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان ...


چهل نامه کوتاه به همسرم
نادر ابراهیمیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید