آخرین خبر/ نباید از یاد ببریم که زندگی از لذت های کوچک ساخته شده. اگر گاهی وقت خود را با بازیچە های بی ارزش تلف می کنید، از خود دلگیر نشوید. همین لذت های کوچک ما را بر می انگیزند ...


مکتوب
پائولو کوئلیو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید