آخرین خبر/ بیشتر مردم وقتی بهترین روزهای عمرشان را می گذرانند، نمی دانند که دارند بهترین روزهای عمرشان را می گذرانند!


آلیو کیتریج
الیزابت استروت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید