آخرین خبر/ مطالعه چطور به کار یک بازیگر و مجری کمک میکند؟ پاسخ حسین رفیعی را در این باره بشنویدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید