آخرین خبر/ کسی که درباره‌ی همه چیز نظر دارد، مضحک می‌نماید و همواره مرا به خنده وا می‌دارد!


فرسودگی
کریستین بوبنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید