آخرین خبر/ بە یاد آن تکەای در تورات می افتادم کە می گفت: "ما همچون دانەهای زیتونی هستیم کە تنها هنگامی جوهر خود را بروز می دهیم کە شکسته شویم."


تنهایی پرهیاهو
بهومیل هرابالما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید