آخرین خبر/ گفت: بی معرفت!
چه جوری عواطف و خاطرات را قورت دادی؟
هسته‌ی آلبالو که نبود!

عباس معروفی
تماما مخصوصما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید