آخرین خبر/ ما می‌خواستیم دنیا را عوض کنیم، حالا می‌بینیم فقط خودمان عوض شده ایم.


آینه‌های در دار
هوشنگ گلشیریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید