آخرین خبر/ فتس والر، پیانیست آفریقایی آمریکایی سبک جاز همیشه وقتی خیلی خوب پیانو می‌زد و اجرای درخشانی داشت، یک جمله را با صدای بلند فریاد می زد:

"لطفا حالا که سرخوشم یک نفر مرا با تیر بزند."


زمان لرزه
کورت ونه گات
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید