آخرین خبر/ یه‌روز یه تروریست یه بمب بست به خودش، رفت توی یه کوچه دید ای وای بن‌بسته.
نخندیدید؟! پس پیشنهاد می‌کنیم توییت‌های تصویر رو با دقت بخونید، مطمئنم اگه گریه‌تون نگیره بی برو برگرد از خنده روده‌بر می‌شید. ‌

بُن یعنی پایان، بیخ، ریشه. «بن‌بست» [بُم ْ ب َ ] به کوچه یا خیابانی گفته می‌شه که انتهاش بسته‌ست و راه به‌جایی نداره.


از صفحه اینستاگرام dorost.nevisi.official
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید