آخرین خبر/ شخصیت سیاساکتی را به خاطر دارید؟ انیمیشن های بابابرقی، حسن خطرناکه حسن... همه اینها را بهرام عظیمی ساخته که مهمان برنامه کتاب باز است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید