آخرین خبر/ اول که برای تماشا وارد ایوان بیرون پست‌خانه شدیم ملاحظه نمودیم مثل فوج سرباز، دسته به دسته مردم پاکت و کاغذ و امانت آورده، در سوراخی می‌ریختند و کاغذ هرکس و هر ولایتی درهم و برهم ریخته می‌شد، در اندرون پست‌خانه عمله‌جات حاضر ایستاده، پاکت‌ها را برداشته، در توی پست‌خانه بر روی میزها متفرق نموده، اشخاص حاضر فوراً جدا جدا نموده، از هر ولایتی را علی‌حده بار بسته می‌فرستادند و چنان منظم و منضبط است که ابداً کاغذ و امانت کسی بدل و گم نمی‌شود و اتاق علی‌حده‌ای‌ست که مخصوصاً چند نفر نشسته‌اند و کاغذهایی که صاحبانش معلوم نیست و خانۀ او را نمی‌دانند در کجاست به زحمت زیاد معلوم می‌کنند و کاغذ او را می‌رسانند و عمله‌جات پست‌خانه به قدری در کار و شغول خود عجله دارند که ابداً فرصت تکلم با کسی ندارند.

آسمان لندن زیاده می‌بارد

علی اکبر شیروانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید