آخرین خبر/ تولدم، تو هستی
و پیش از تو حضورم را به یاد ندارم
و پوشاننده‌ام تو هستی
و پیش از مهربانی تو
به یاد ندارم زندگی کرده باشم

نزار قبانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید