آخرین خبر/ نزدیک به زمین زندگی کنید.
همواره ساده بیندیشید.
در مشاجرات، عادل و بخشنده باشید.
در حکومت، سعی در فرمانروایی و سلطه نداشته باشید.
در کار، آن چیزی را انجام دهید که از آن لذت می‌برید.
در زندگی خانوادگی، همیشه در دسترس و حاضر باشید.

وقتی از اینکه خودتان هستید خوشنودید و از رقابت و مقایسه دست کشیدید، همگان به شما احترام می‌گذارند.

تائوت چینگ
لائو تزو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید