آخرین خبر/ اگر می خواهی بدانی این کار یا این چیز برای تو خوب است، نگاه کـن و ببـین چـه احساسـی نسبت به آن داری؟ گاهی مشکل است ما احساسات خود را کشف کنیم، و مشکل تر از آن، بیان احساسات است.

گفتگو با خدا
دونالد والش
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید