آخرین خبر/ فلسفه و مکاتب ریاضی از زبان کتر سید محمود طاهری، استاد ریاضیات، در برنامه کتاب باز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید