آخرین خبر/ شب در چـشـمان من است؛
به سـیاهی چـشـم هـایم نگـاه کن.
روز در چـشـمان من است؛
به سفـیدی چـشـم هـایم نگـاه کن.
شب و روز در چـشـمان من است؛
به چـشـم های من نـگاه کن.
پلک اگر فرو بندم، جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت...

حسین پناهی
از صفحه اینستاگرام time_dialogما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید