آخرین خبر/ ‌اگر روزی بگویی "دیگر دوستَت ندارم"
پشت به خورشید می‌‌ایستم
اگر شب،
پشت به ماه
و هر چه جز تو را مقصر می دانم،
به زخم ها بوسه می زنم و
در آغوش‌ِشان می گیرم

مونا محمدی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید