آخرین خبر/ بالاخره یک نفر باید گردن سرنوشت را بشکند.
اگر هر از گاهی یک نفر، به سرنوشت دهن کجی نمی کرد، انسان، هنوز روی شاخه های درخت ها زندگی می کرد.


شرق بهشت
جان‌‌ اشتاین‌ بکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید