خراسان/ چنان از چشم تو افتادم که غرور لعنتی ام شکست


سیدمصطفی صابری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید