آخرین خبر/ زیبایی و سادگی زندگی معمولی را دست کم نگیر. نمی‌دانی چه شوقی دارد جست‌ و‌ جوی لذت‌های ساده.


شیر سیاه
الیف شافاکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید