آخرین خبر/ ادبیات ملی هر ملتی‌ پیش از آنکه نیازمند دموکراسی، آزادی، عدالت و حقوق مساوی انسانها باشد، نیازمند مردم، جامعه، زمین و زبان است. این نکته به معنای نفی جاذبه‌ی شکوهمند دموکراسی واقعی، آزادی، عدالت و حقوق اجتماعی نیست، بلکه به منظور تصریح هر چه دقیق‌تر این مطلب است که تجربه با زمین، تجربه با آب و هوا، تجربه با مردم آن زمین و آن آب و هوا، تجربه با خود و اطرافیان به زبان آن خود و آن اطرافیان، تجربه با دردها و شادیها، امیدها و نومیدیها، و عقده‌ها و آرزوهای یک ملت، نهایتاً آفریننده‌ی فرهنگ آن ملت است. هر تفکر خارجی یا داخلی در صورتی‌که در کوره‌ی تجربه‌ی درونی جامعه گداخته نشود، همیشه بی‌ارزش و نامربوط خواهد ماند.

کیمیا و خاک
رضا براهنی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید