آخرین خبر/ برماست که لذت ببریم ازغذا، از بوهای خوش، از رنگ‌ها، از جامه‌های زیبنده، از موسیقی از بازی‌ها، از نمایش‌ها و از همه گونه تفریح که هرکس می‌تواند بی‌آنکه آزاری به کسی برساند بدان بپردازد. باید چیزهای زندگی رابه کار برد و تا هراندازه که بتوان از آن لذت برد. باید به دیگران پیوست و درپیوند دادنشان به هم کوشید، زیرا هرچیزکه در راستای پیوند دادنشان به هم باشد خوب است. برای سهیم کردن دیگران در شادی خود باید کوشید؛ با آگاهی کامل باید باهمه طبیعت یکی شد. یکدیگر را در آغوش بگیریم، ای میلیون ها مردم!

رومن رولان
سفر درونی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید