آخرین خبر/ به قول یکی از دوستان این از آن دست کتابهاییست که خواندنش بر هر مومنی واجب است. "ما مرتدین بر این عقیده ایم که اگر مردی ناگزیر از تحمل چیزی است, باید آن را به بهترین وجهی تحمل کند, و اگر در زیر آن پشت دو تا نماید, وای بر احوال او. اما یک مرد مسیحی, مویه کنان, به خدا یا مقدسین خود روی می آورد, و اگر آنان یاریش ندادند, متوجه دشمنان خود می شود; او همیشه قادر به یافتن پشتی است که بار خود را بر آن انتقال دهد."
رمان خرمگس The Gadfly قبل از آنکه رمانی انقلابی و سیاسی باشد رمانی فلسفی است درباره مسیحیت و ضدمسیحیت. درواقع نویسنده در ایجاد شخصیتهایش پرداختی دموکراتیک دارد و آنها را دربیان احساسات و عقاید و افکار خود آزاد گذاشته است و خود نویسنده عقیده ای را مطرح نمیکند و قاضی بی طرفی است که با نثری روزنامه وار به توصیف می پردازد.
رمان خرمگس رمانی رئالیستی است که قهرمان خود را از میان قشر عادی جامعه انتخاب کرده و آنها را تبدیل به نمایندگانی مختص به طبقه ای خاص می نماید. ابتدای رمان با ایمان اعتقادی پاک آغاز می شود که در طبیعت زیبای کوهستانهای آلپ سپری می شود ولی با فاش شدن حقیقت زندگی قهرمان داستان، تمام عقاید، ایمان و مذهب او فروپاشیده و هرآنچه که قبلا به آن ایمان داشته را عبس و پوچ می پندارد و با رهایی تمام آن احساسات و عقاید به رودخانه، وارد زندگی جدید می شود. جسمش در گذر از جریانات تاریک و طاقت فرسای زندگیش تغییر شکل می‌دهد و دفورمه می‌شود و روحش در مقابل مسیحی آزاده‌ آرتور در جوانی قرار می‌گیرد و عصیان می‌کند. این تقابل ایده آلیسم و ماتریالیسم در جای جای رمان پررنگ و نقطه گذاری می‌شود. مثل وقتی که خرمگس نمونه‌ای از دلقک سیرک را به جما نشان می‌دهد و تقابل روح و جسم او را به چالش می‌کشد: – آیا هرگز از خاطرتان نگذشته است که شاید آن لوده‌ تیره بخت نیز روحی داسته باشد-روحی زنده در تلاش انسانی- که در جثه‌ بد منظری به نام جسم مقید شده و ناگزیر به بندگی است؟ به روحی فکر کنید که از سرما می‌لرزد و از شرم و تیره روزی در برابر همه‌ آن مردم دم فرو می‌بندد- روحی که نیشخند‌های مردم را که همچون تازیانه‌ای چاک می‌دهد، احساس می‌کند.
خرمگس/فیلیس ریوارز همان کسی است که می‌تواند معشوقه‌اش را با بی اخلاقی مضحکه‌ دست عام و خاص کند، در حالیکه می‌تواند رشادت ها و فداکاری‌های فراوانی را با هوش سرشارش برای آینده‌ آرمان‌های حزب انجام دهد و در نهایت می‌تواند فرشته‌ نجاتی باشد که کودک زخم خورده‌ مطرودی را پناه دهد.

خرمگس
اتل لیلیان وینیچما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید