آخرین خبر/ گفت: "ما شب ها بیداریم و روزها می خوابیم. عینهو سگ ها. تنها فرقش اینه که ما واق واق نمی کنیم."

لحظه ای سکوت می کند، امّا انگار چیزی به خاطرش رسیده باشد یا بخواهد حرفی را که زده تصحیح کند، بلافاصله می گوید: " البته گاهی هم واق واق می کنیم."


من گنجشک نیستم
مصطفی مستور
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید