خراسان/ کارگر زحمتکش معدن با روی سیاهش روسفید شد.

سیدمصطفی صابری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید