آخرین خبر/ ما داستان های مختلفی را امتحان می کنیم، همان طور که لباس های مختلفی را امتحان می کنیم. این جمله را "ماکس فریش" رمان نویس مشهور سویسی گفته است.

مردم پیش از این که تفکر علمی را یاد بگیرند، از داستان ها برای توضیح دنیا استفاده می کنند؛ به همین خاطر افسانه ها از فلسفه ها قدیمی ترند و این منجر به خطای داستان می شود.

ما هر چیزی را به صورت داستان معنا دار در می آوریم، از داستان های زندگی شخصی خودمان گرفته تا وقایع جهانی. چنین کاری باعث دگرگون شدن واقعیت و تغییر تصمیم های ما می شود.

مشکل اصلی داستان ها:
یک احساس نادرست از درک کردن به ما می دهند که ناگزیر باعث می شوند ما ریسک های بزرگتری بکنیم و روی لایه های نازکی از یخ قدم بگذاریم.

هنر شفاف اندیشیدن
رولف دوبلیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید