آخرین خبر/ اگر کسی مدعی باشد که برای دلش مینویسد یا نقاشی میکند یا مجسمه میسازد یا آواز میخواند و آنگاه هنرش را به دیگران ارایه کند و اسم و امضایش را در پای اثرش بگذارد بی شک دروغ می گوید چرا که دست کم میخواهد ردپایی از خود بگذارد که پس از مرگش باقی بماند .

درد جاودانگی
میگل داونامونوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید