آخرین خبر/ دنیا مثل صدف مروارید می مونه!
اما این صدف رو آدم نمی تونه روی تشک رختخواب باز کنه!

مرگ فروشنده
آرتور میلرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید