٦٣٨
١

آخرین خبر/ چرا از رمان های ایرانی برای ساخت فیلم استقبال چندانی نمی شود؟ / صحبت های جواد طوسی، حقوقدان و منتقد سینما را در این باره ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید