٦٢٧
٠

آخرین خبر/ هزارتوهای بورخس، جسدهای شیشه ای، سینمای اگزیستانسیالیستی، مراسم قطع دست در اسپوکن، باغ نوشته پرویز دوایی از کتاب هایی است که جواد طوسی، حقوقدان و منتقد سینما در کتاب باز معرفی کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید