آخرین خبر/ در ایستگاه هشتادوهشتم از مترو پیاده می‌شوم. ولی به جای اینکه بروم خانه، آرام به طرف پارک مرکزی راه می‌افتم و از سرمایی که از لباس‌های خیسم به پوستم می‌رسد، لذت می‌برم. همیشه این خیال را داشتم که در آب و هوای بارونی جسورتر می‌شوم. با توجه به اینکه امروز هم یک کار جسورانه انجام دادم، می‌توانم تقصیرش را گردن این باران آرامی بیاندازم که در حال باریدن است. رها کردن کار آن هم وسط روز قطعا اقدام قابل توجهی بود ولی می‌شود آن را نادیده گرفت. اتفاقی که با تامارا نزدیک دفتر افتاد اما جسارت محض بود. هنوز احساس.........


همه چیز تغییر میکند
جاناتان تروپر
سینا بحیرایی
انتشارات مهرگان خرد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید