آخرین خبر/ گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟
چشم غمگینش به رویم خیره ماند
قطره قطره اشکش از مژگان چکید
لرزه افتادش به گیسوی بلند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید