آخرین خبر/ اگر قلب آدمی از عشق یا خشم لبریز نشود، تو این را بدان که هیچ کاری در این جهان صورت نمی گیرد.


مسیح باز مصلوب
نیکوس کازانتزاکیس

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید