آخرین خبر/ اینجا رو فراموش کن
برو دنبال قلبت،
ما فقط یه بار زندگی می‌کنیم.
تو باید رویاهات رو زندگی کنی، هیچ‌کس دیگه‌ای قرار نیست این کارو واست انجام بده.

دریا و سکوت
پیتر کانینگهامما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید