آخرین خبر/ این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد

شعر از خیام
دکلمه احمد شاملوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید