آخرین خبر/ تو را دوست دارم
چون نان و نمک
چون لبانِ گُر گرفته از تب
که نیمه‌شبان در التهابِ قطره‌ای آب
بر شیر آبی بچسبد.
تو را دوست دارم
چون لحظه‌ی شوق، شبهه، انتظار و نگرانی
در گشودنِ بسته‌ی پستی‌
که نمی‌دانی در آن چیست.
تو را دوست دارم
چون سفرِ نخستین با هواپیما
بر فرازِ دریا
تو را دوست دارم
چون استانبولی که به آرامی
در تاریکی فرو می‌شود
تو را دوست دارم
چون غوغای درونم
تو را دوست دارم چون گفتنِ «شُکرِ خدا، زنده‌ایم.»

ناظم حکمت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید