آخرین خبر/ جیرجیرک به خرس گفت:
"عاشقت شده ام."
خرس، پهلویش را خاراند و پاسخ داد: " بهار که از خواب بیدار شدم، درباره اش حرف می زنیم."
خرس، به خواب زمستانی رفت و نفهمید که عمرِ جیرجیرک، فقط سه روز است...


آویشن قشنگ نیست
حامد اسماعیلیون
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید