آخرین خبر/ سر نخ آسمان دست زمین است!
پاره که شد دست زمین از آسمان کوتاه میشود
آنوقت کو تا دوباره آسمان به زمین برسد.
کو تا دوباره کسى زاده شود که فریادش را عرش بشنود، بلکه آسمان به داد زمین برسد....
گرفتار شده ایم آقا.رشته محبت را گسسته ایم و روى این کره آبکى در فضاى بى آغاز و انجام قل میخوریم...گرفتار شده ایم آقا....

احسان کرمى

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید