آخرین خبر/ غریبه تر از هر غریبه ای زندگی می کنم. در این سال هایِ گذشته، به طور متوسط روزی بیش از بیست کلمه با مادرم حرف نزده ام، به پدرم هم جز سلام چیزی نگفته ام. با خواهر هایِ ازدواج کرده و شوهر خواهرهایم که ابداً صحبت نمی کنم، و این نه به خاطر آن است که با آن ها خصومتی داشته باشم. دلیلش صرفاً این است که چیزی ندارم که با آن ها درباره اش صحبت کنم.

یادداشت‌ها
فرانتس کافکا

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید