آخرین خبر/ آدم در بیست سالگی انتخاب نمی‌کند، چون در بیست سالگی فکرها تازه اند و قهار. در بیست سالگی آدم حقایقی می‌بیند و متوجه نیست که آنچه دیده است حقیقت نیست، فقط زیبایی است.خداحافظ گری کوپر
رومن گاری#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید