آخرین خبر/ همواره زمانی فرا می‌رسد که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکی را برگزید، این معیار انسان شدن است!


افسانه ى سیزیف
آلبر کامو


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید